април 09, 2021

Individualni rad sa decom sa poteškoćama u razvoju

INDIVIDUALNI RAD SA DECOM SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I PODRŠKA RODITELJIMA obuhvata pružanje psihološke pomoći deci koja imaju razvojne probleme, odnosno disharmoniju u razvoju i pružanje podrške njihovim roditeljima u smislu prihvatanja razvojnog poremećaja deteta, suočavanja sa aktuelnim problemima deteta i okoline i ohrabrenja za lečenje i dalji rad sa decom. Projekat se sastoji iz dve grupe aktivnosti: 1. Individualni rad sa decom sa smetnjama u razvoju obuhvata osposobljavanje dece sa smetnjama u razvoju za svakodnevan život i uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice. Kroz kontinuiran individualni rad psihologa i defektologa sa decom sa smetnjama u razvoju biće obuhvaćeno jačanje njihovih mentalnih sposobnosti, usvajanje osnovnih i specifičnih obrazaca ponašanja, razvoj i unapređenje kognitivnih, emocionalnih i socijalnih veština. 2. Psihološko savetovanje roditelja – pružanje psihološke podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju u smislu prihvatanja razvojnog poremećaja deteta, suočavanja sa njegovim aktuelnim problemima, kao i ohrabrenja za lečenje i dalji rad sa decom. Pored toga, akcenat se stavlja i na mentalno zdravlje roditelja u smislu redukovanja količine svakodnevnog stresa, usvajanje konstruktivnih načina za njegovo prevazilaženje i dostizanje psihološkog blagostanja. Kako su neke od ovih usluga i dalje nedostupne u velikom broju lokalnih samouprava, a većina dece sa smetnjama u razvoju živi u svojim porodicama, najveći teret brige pada na njihove roditelje. Prema pristupačnim procenama, 7–10% ukupne populacije dece u Srbiji ima neki oblik invaliditeta, od čega između 30.000 i 45.000 sa određenim oblicima intelektualnih teškoća, dok prema nezvaničnim podacima za teritoriju grada Novog Pazara broj dece sa intelektualnim, fizičkim teškoćama i invaliditetom iznosi oko 3.000. Neke od postojećih studija pokazuju da briga o detetu sa ozbiljnim zdravstvenim problemom implicira mnogobrojne probleme kao što su: nedostatak vremena usled svakodnevne brige o deci i čestih odlazaka kod lekara; pojava fizičkih i psihičkih zdravstvenih problema kod roditelja; veći medicinski troškovi; ograničenja prilikom zapošljavanja i izbora radnog mesta; niži prihodi; veći stres, neizvesnost, anksioznost, nedostatak sna; zanemarivanje razvojnih potreba zdravog deteta. Iz svih ovih razloga, usluge u zajednici kao što su personalna asistencija, pružanje podrške roditeljima i individualni psihološki rad sa decom spadaju među najznačajnije u sistemu socijalne zaštite, jer treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta života celokupne porodice, pružanju mogućnosti za redovne aktivnosti roditelja i brigu o detetu bez socijalne izolacije. Potreba za ovim projektom proistekla je iz problema nedostatka institucija – stručnog osoblja koje koristi individualni i grupni inkluzivni pristup u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i problema nedostatka personalnih asistenata u školama. Iz tog razloga roditelji ove dece su prinuđeni da ih isključuju iz svakodnevnog života. Ovakva situacija povlači za sobom diskontinuiran rad sa decom, isključivanje iz obrazovnog sistema i otuđivanje dece od svoje vršnjačke grupe. Zbog gore navedenih razloga deca sa smetnjama i teškoćama ne mogu napredovati u psihosocijalnom razvoju. Aktivnostima ovog projekta akcenat se stavlja na jačanje psihosocijalnog razvoja dece, pružanja psihološke podrške roditeljima u smislu savetovanja,jačanje i održivost inkluzivnog obrazovanja, kao i uključenost dece u svakodnevne aktivnosti. Krajnje korisnike čine deca sa smetnjama i teškoćama u razvoju i invaliditetom (deca sa deficitom pažnje i hiperaktivnošću, specifičnim problemima u učenju i ponašanju, sniženim intelektualnim potencijalima, specifičnim zaostajanjima (senzorne i motorne funkcije), autističnim spektrom poremećaja i dr). Projekat će na njih uticati na taj način što će im kroz individualni rad sa stručnim saradnicima biti pružena pomoć u savladavanju razvojnih zadataka i kroz personalnu asistenciju uključivanje u svakodnevne aktivnosti zajednice. Drugu ciljnu grupu predstavljaju roditelji dece iz gore navedenih kategorija kojima će kroz aktivnosti projekta biti pružena psihološka podrška i pomoć u suočavanju sa poremećajem deteta, a kroz edukativne programe dobiće potrebne informacije o razvojnom poremećaju deteta i načinima i tehnikama daljeg rada sa decom.

INKLUZIVNA AKADEMIJA
U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CON
Više
Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija
Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak
Više
RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj
Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je pot
Više
KLUB ZA DECU I MLADE
Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i m
Više
E2E ZNANJEM DO POSLA
Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određ
Više