април 09, 2021

RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj

Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je potrebna psihološka procena i tretman, kao i deci čiji roditelji sumnjaju na određene teškoće, te im je potrebna dijagnostička usluga. U službi za tretman se vrši procena i dijagnostika teškoća u razvoju kao i psihološka (re)habilitacija sledećih stanja: teškoće u razvoju govora i jezika (razvojna disfazija, dislalija, mutizam, eholalija) rehabilitacija dece sa oštećenjem sluha rehabilitacija dece sa motoričkim poremećajima (cerebralna dečja paraliza, razvojna dispraksija) rehabilitacija dece sa teškoćama u mentalnom razvoju rehabilitacija dece sa pervazivnim razvojnim poremećajem rehabilitacija dece sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću tretman dece sa poremećajem u ponašanju tretman dece sa psihičkim smetnjama. Pri prvom pregledu deteta vrši se procena stanja i dijagnostika teškoća, ukoliko ih dete ima. Pre svega pregled služi za procenu koliko je dete ovladalo razvojnim fazama u oblasti motorike, govora, mišljenja i emocionalnog razvoja u odnosu na svoj kalendarski uzrast. Roditelji nakon pregleda dobijaju nalaz psihologa, sa savetima i preporukama za dalju eventualnu terapiju ili stimulaciju. Ukoliko se odredi potreban psihološki tretman, on se vrši po principu poluintenzivnog tretmana psihologa dva puta sedmično u trajanju 45 minuta. Tokom tretmana psiholog - terapeut obavlja stalno savetovanje porodice i roditelja i prati napredak deteta u svim razvojnim oblastima. Naša služba u pogledu dijagnostike i praćenja dece sarađuje sa svim relevantnim centrima i ustanovama koji za cilj imaju zdravlje deteta i poboljšanje zdravstvenog, socijalnog, psihološkog i ekonomskog položaja deteta. Svrha ranog tretmana je otklanjanje ili ublažavanje smetnji koje dete ima kako bi se maksimalno razvili njegovi potencijali, te kako bi se uključilo u sve sadržaje koji su u skladu sa uzrastom, a naročito u obrazovanje. U tom smislu psiholozi-terapeuti pružaju i pomoć i podršku detetu i školama pri izradi individualnih obrazovnih planova. U službi za rani tretman i dijagnostiku rade psiholozi različitih profila što omogućuje adekvatniji i sveobuhvatan pristup rehabilitaciji dece.

I JA SAM DEO ZAJEDNICE
UPNP uz finansijsku podršku Telekom Srbije AD Beograd sprovodi projekat „ I JA SAM DEO ZAJEDNICE“ čiji je cilj da se kroz aktivnosti projekta doprin
Više
INKLUZIVNA AKADEMIJA
U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CON
Više
Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija
Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak
Više
KLUB ZA DECU I MLADE
Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i m
Više
E2E ZNANJEM DO POSLA
Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određ
Više