април 09, 2021

Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

Udruženje psihologa Novi Pazar pružanjem Savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga pruža podršku i pomoć deci i mladima radi sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvu, unapređenje psiho-fizičkog razvoja, poboljšanje kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, unapređivanja porodičnih odnosa i prevazilaženja kriznih situacija. Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge planiraju se i realizuju se u skladu sa individualnim potrebama dece i mladih, kroz osmišljene programe, u planiranim vremenskim periodima. Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge dostupne su deci i mladima sa invaliditetom i problemima u razvoju, ponašanju i učenju, deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica. Svrha savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga jeste pružanje podrške i pomoći deci i mladima radi sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvu, unapređenje psiho-fizičkog razvoja, poboljšanje kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, unapređivanja porodičnih odnosa i prevazilaženja kriznih situacija. Kapacitet za pružanje Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge je 100 korisnika. Svim korisnicima će biti obezbeđena kvalitetna usluga, što pružalac usluge obezbeđuje svojim kapacitetima u pogledu broja zaposlenih koji će realizovati sve programske aktivnosti u skladu sa potrebama korisnika. AKTIVNOSTI KOJE SE REALIZUJU U OKVIRU USLUGE Aktivnosti u okviru Savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga obuhvataju: savetodavno usmeravanje i realizaciju socio-edukativnih aktivnosti u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika; brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno-emocionalnom, kognitivnom i razvoju komunikacije i stvaralaštva kod korisnika; savetodavno-instruktivni rad sa decom i mladima koji imaju smetnje u razvoju, kao i sa neuspešnim učenicima u nastavi, sa teškoćama u emocionalnom razvoju i sazrevanju, sa smetnjama u fizičkom razvoju, sa težim porodičnim problemima (deca bez roditelja, nepotpune porodice, alkoholizma u porodici i drugog), poremećenim ponašanjem; aktivnosti na usmeravanju učenika koji zaostaju u psihofizičkom razvoju; vršenje procene psihološkog statusa korisnika, kao i procene porodične i vanporodične podrške; identifikacija i rad na otklanjanju uzroka problema u učenju i ponašanju; sprovođenje preventivnih aktivnosti i postupaka rada sa decom i mladima; sprovođenje individualnog psihološkog tretmana i savetovanja; pripremanje mišljenja i izveštaja o nalazima psihološke dijagnostike i socijalno-zaštitnim potrebama korisnika; praćenje i podsticanje razvoja dece i mladih; izrada individualnih planova zaštite i godišnjih izveštaja o svakom korisniku; savetodavni i instruktivni rad sa roditeljima korisnika. Prijemna procena: Pre početka korišćenja usluge stručni radnik vrši prijemnu procenu na osnovu neposrednog razgovora sa korisnikom ili zakonskim zastupnikom, licima značajnim za korisnika i drugih izvora i tom prilikom procenjuje se: 1) Stav korisnika i drugih lica od značaja za korisnika i njihova očekivanja od usluge, 2) Podobnost korisnika za korišćenje usluge, 3) Kapacitet pružaoca usluge da zadovolji potrebe korisnika, 4) Prioritet za prijem - upisivanje u evidenciju zahtevu za realizaciju, 5) Sposobnosti i prioritetne potrebe potencijalnog korisnika, 6) Mogućnost da druge usluge ili službe u zajednici na potpuniji način zadovolje potrebe korisnika, Pružalac usluge će obavestiti podnosioca zahteva o ishodu prijemne procene u roku od sedam dana. Aktivnosti procene i planiranja: Nakon prijema korisnika, stručni radnik je zadužen da u roku od 10 dana izvrši procenu potreba korisnika. Procenjuju se potrebe, snage, rizici, spsobnosti iinteresovanje korisnika. Procena takođe treba da uzme u obzir kulturološke i lične posebnosti korisnika. Tokom procene pruža se usluga u skladu sa utvrđenim prioritetnim potrebama korisnika, koje su utvrđene prijemnom procenom. Nakon procene određuje se stepen potrebne podrške u odnosu na celopkupno individualno funkcionisanje korisnika i pomoći koja mu je potrebna. Ukoliko je centar za socijalni rad uputio korisnika, procena se vrši na osnovu procene centra. Na osnovu procene potreba i stepena potrebne podrške, stručni radnik izrađuje individualni plan usluge koji sadrži: ciljeve koji se žele postići pružanjem usluge Lični pratilac deteta, očekivane ishode, vremenski okvir u kom se relizuje plan usluge, rok za ponovni pregled individulanog plana usluga, imena lica odgovornih za realizaciju individualnog plana usluge. U proceni i izradi plana usluge učestvuje i sam korisnik a ukoliko postoji potreba i njegov zakonski zastupnik ili lice značajno za korisnika, koji potpisuju plan usluge i uručuje im se jedan primerak plana usluge. Zadužuje se jedan stručni radnik za realizaciju individualnog plana usluge. Stepen podrške određuje se s obzirom na celokupno individualno funkcionisanje korisnika i vrste potrebne pomoći, u odnosu na: 1) Sposobnost neposredne brige o sebi 2) Učestvovanje u aktivnostima života u zajednici. U skladu sa procenjenim stepenom podrške, aktivnosti će se realizovati uz fizičko prisustvo i pomoć zaposlenih, kada su u pitanju korisnici sa procenjenim drugim stepenom podrške, odnosno uz adekvatan nadzor, kada su u pitanju korisnici sa procenjenim trećim stepenom podrške.

INKLUZIVNA AKADEMIJA
U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CON
Više
Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija
Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak
Više
RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj
Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je pot
Više
KLUB ZA DECU I MLADE
Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i m
Više
E2E ZNANJEM DO POSLA
Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određ
Više